உமது வெளிச்சத்தையும், உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும் அவைகள் என்னை நடத்தும். சங்கீதம் 43: 3

Latest Magazines - Bible Standard India.

 1. பன்னிரண்டு நட்சத்திரங்கள்
 2. மிலேத்துவில் பவுல்
 3. அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பலி
 4. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக தேவனுடைய வீடு
 5. பேழை உருவாகிக்கொண்டிருந்த போது
 6. வேதாகம கேள்வி பதில்கள்
 7. யூபிலியை அறிவிக்கும் எக்காளத்தை ஊதுதல்

 1. இக்கட்டு காலத்தில் பாதுகாப்பு
 2. மேசியா தேவனுடைய தாசன்
 3. பாதாளம் வேதனை படுத்துவதற்குரிய இடம் அல்ல
 4. ஓர் கிறிஸ்தவ வீடு
 5. தேவ புத்திரர் மனுஷ குமாரத்திகள்
 6. கன்வென்ஷன் அழைப்பு

 1. இயேசுவினுடைய மாம்சமும் இரத்தமும்
 2. சிந்தித்து பார்
 3. தேவனுடைய கட்டளைகளை பின்பற்றுங்கள்
 4. மேசியா தேவனுடைய தாசன்
 5. துக்கமும் புலம்பலும் ஆரம்பமாயிற்று