உமது வெளிச்சத்தையும், உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும் அவைகள் என்னை நடத்தும். சங்கீதம் 43: 3

Latest Magazines - Bible Standard India.

 1. ஜீவனும் அழியாமையும்

 1. அதின் வழியாய்ப் போகாதே
 2. நெப்போலியன்
 3. இஸ்ரவேலும் யாக்கோபின் இக்கட்டும்
 4. சாலமோன் கட்டிய ஆலயம்
 5. வேதாகம வினா பெட்டி
 6. யாக்கோபின் ஏணி சொப்பனம்

 1. யூதர்களின் நம்பிக்கைகளும் எதிர்காலப் பலன்களும்

 1. ஆத்துமா என்றால் என்ன?

 1. எப்படி? ஏன்? கிறிஸ்துவானவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டார்?
 2. நமது வருடாந்திர பஸ்கா
 3. அறிவிப்பு

 1. மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதல்

 1. ஜீவனைத்தருகிற ஒரு  இரட்சகர்
 2. உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதுமென்று எண்ணுங்கள்
 3. இஸ்ரவேலும் யாக்கோபின் இக்கட்டும்
 4. சோதோமின் அழிவு
 5. பரிசுத்த பெரும்பாதை

 1. ஆவி மார்க்கம் என்பது பிசாசின் மார்க்கமே

 1. நரகத்தில் ஐசுவரியவான் - அவன் எப்பொழுதாவது திரும்ப வருவானா?

 1. 2010 - சட்ட வாக்கியம்
 2. மாபெரும் மறுதலிப்பு
 3. மேசியா - தேவனுடைய தாசன்
 4. வானவில் வாக்குறுதி
 5. அறிவிப்பு