உமது வெளிச்சத்தையும், உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும் அவைகள் என்னை நடத்தும். சங்கீதம் 43: 3

Latest Magazines - Bible Standard India.

 1. குழந்தைகள் நித்திய வேதனையிலிருந்து இரட்சிக்கப்படுகிறார்கள்
 2. நான் குருடனாயிருந்தேன் இப்பொழுது காண்கிறேன்

 1. உறைந்தமழை (பனி) மற்றும் கல்மழையின் அதிசயங்கள்

 1. ஒரு மாபெரும் மனிதர் மரிக்கும் வேளையில் அளித்த செய்தி
 2. யாக்கோபின் இக்கட்டுக் காலம்
 3. அறிவிப்பு

 1. நரகம் என்பது நித்திய வேதனை அல்ல!

 1. இஸ்ரவேலர் திரும்பச் சேர்க்கப்படுதல்
 2. ஆயிர வருஷமும் பூமியில் வரப்போகிற ராஜ்யமும்

 1. 2013 - ஆம் ஆண்டிற்கான சட்ட வாக்கியம்
 2. பார்வையற்ற பர்திமேயு கண்டது என்ன?
 3. நான் அபிஷேகம் பண்ணினவர்களைத் தொடாதிருங்கள்

 1. மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதலே நமது ஒரே நம்பிக்கை
 2. மனிதனின் நித்திய முடிவு
 3. எது சத்தியம்?

 1. ஒய்வு நாள்

 1. கனத்திற்குரிய ஊழியம்
 2. நமக்கு வேண்டியவைகளையெல்லாம் தேவன் கொடுக்கிறார்
 3. ஞானமும் அதினால் வரும் வருத்தமும்
 4. கிறிஸ்துவின் சாயலில் வளர்ச்சியடைதல்
 5. துண்டுப்பிரதிகள் சம்பந்தமாக

 1. நோவாவின் பேழை
 2. மாபெரும் ஜலப்பிரளயம்
 3. ஜலப்பிரளயம் உலகளாவியதா?
 4. ஆதி 6:19, 20 வசனங்களை 7: 2, 3 வசனங்களோடு இசைவு படுத்துதல்
 5. பேழை தயாரிப்பில் நோவாவின் நோக்கம்
 6. தேவன் முன்பாக நோவாவின் நிலை