உமது வெளிச்சத்தையும், உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும் அவைகள் என்னை நடத்தும். சங்கீதம் 43: 3

Latest Magazines - Bible Standard India.

  1. യിസ്രയേലിൻ്റെ വീണ്ടും ശേഖരണം
  2. അറിയിപ്പുകൾ