உமது வெளிச்சத்தையும், உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும் அவைகள் என்னை நடத்தும். சங்கீதம் 43: 3

Passover

  • Mar 29, 2018

We announce that Our Lord's Memorial for this year will be on 29-March-2018 after 06.00PM